Chính sách về môi trường

Giới thiệu chung

Triết lý căn bản

Tại Sankei Building Management, chúng tôi rất ý thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn môi trường ở địa phương cũng như trên quy mô toàn cầu, và chúng tôi góp phần vào việc thực hiện của một xã hội thoải mái và an toàn cũng như tạo ra một môi trường có thể tạo ra không gian sinh sống phong phú thông qua các hoạt động kinh doanh của chúng tôi với tư cách là một công ty tham gia bảo trì tổng thể các công trình.

Chính sách về môi trường

1. Thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thân thiện với môi trường

Chúng tôi nỗ lực ngăn chặn ô nhiễm môi trường bằng cách giảm gánh nặng về môi trường của chúng tôi đồng thời áp dụng các hoạt động an toàn và đảm bảo thông qua việc cung cấp các dịch vụ thân thiện với môi trường khi chúng ta tiến hành bảo trì tổng thể các công trình.
(1) Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và năng lượng
(2) Quản lý và giảm chất thải cũng như thúc đẩy hoạt động tái chế
(3) Thu thập và phát triển độc lập công nghệ tạo gánh nặng môi trường thấp

2. Tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường

Chúng tôi tuân thủ mọi luật lệ, quy định và công ước có liên quan đến môi trường.

3. Cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của chúng tôi

Chúng tôi thúc đẩy việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của chúng tôi bằng cách xác định các chính sách về môi trường cũng như các mục tiêu về môi trường đồng thời rà soát định kỳ cách đạt được những nỗ lực này.

4. Nâng cao nhận thức

Chúng tôi tiến hành giáo dục nhân viên để các hành động được tiến hành tuân theo chính sách về môi trường của chúng tôi bằng cách nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường cho các nhân viên của chúng tôi.

5. Công bố chính sách về môi trường

Chúng tôi đặt mục tiêu ban hành các chính sách về môi trường của chúng tôi cả trong nội bộ và bên ngoài để trở thành một công ty cởi mở đối với cả cộng đồng địa phương và xã hội.

Ngày 01 tháng 4 năm 2021
The Sankei Building Management Co., Ltd.
Chủ tịch Masayuki Okamoto

PAGE TOP