Điều khoản sử dụng

Trang web này, www.sankei-bm.jp, (sau đây gọi tắt là trang Web) được điều hành bởi Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Sankei (sau đây gọi tắt là “Công ty”). Vui lòng đọc và chấp nhận các điều khoản chú ý sau đây trước khi sử dụng trang web này. Vì Công ty có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện trong việc sử dụng trang web này mà không cần thông báo trước, nên vui lòng xác nhận định kỳ các điều khoản và điều kiện mới nhất.

 1. Bản quyền, v.v…

  Các bản quyền, nhãn hiệu, và quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến những mục có trên trang web này, bao gồm các thông tin, nội dung, nhãn hiệu và biểu trưng thuộc về Công ty trừ khi được quy định khác. Theo đó, nghiêm cấm những hành vi trái phép như in lại, sử dụng, sao chép, phân phối và sửa đổi các tài liệu này.

 2. Các vấn đề liên quan đến dự báo tương lai

  Trong số các thông tin như các kế hoạch, chiến lược và báo cáo đảm bảo hiện tại có trên trang web này, các thông tin không phải là những sự kiện lịch sử, triển vọng liên quan đến việc thực hiện trong tương lai và có các yếu tố rủi ro và không chắc chắn. Do đó, kết quả thực tế có thể khác nhiều so với những triển vọng đã nêu do các yếu tố khác nhau như nền kinh tế, xu hướng bất động sản và những dịch vụ mới của Nhật Bản trong tương lai.
  Theo đó, xin hãy lưu ý rằng Công ty không đảm bảo độ tin cậy của những thông tin đó.

 3. Hạn chế

  • Những hành động xâm phạm hoặc có thể xâm phạm đến tài sản hoặc tính riêng tư của một bên thứ ba hoặc Công ty
  • Những hành động gây tổn hại hoặc thiệt hại hoặc có thể gây tổn hại hoặc có thể gây thiệt hại cho các bên thứ ba hoặc Công ty
  • Những hành động vi phạm hoặc có thể vi phạm trật tự và luân lý cộng đồng.
  • Những hành động phạm tội hoặc những hành động có liên quan hoặc có thể liên quan đến tội phạm
  • Những hành động khai man hoặc thông báo sai lệch như đăng ký địa chỉ thư điện tử của người khác hoặc thông tin hiện có
  • Những hành động đặt các liên kết mà không có sự cho phép của Công ty
  • Những hoạt động kinh doanh hoặc hành động với mục đích kiếm tiền hay hành động với mục đích chuẩn bị cho việc đó
  • Những hành động sử dụng hoặc cung cấp hoặc có thể sử dụng hoặc có thể cung cấp các chương trình độc hại như vi-rút máy tính
  • Bất kỳ hành động nào khác vi phạm pháp luật, quy định và quy tắc hoặc có thể vi phạm pháp luật, quy định và quy tắc
  • Những hành động khác được Công ty xác định là không phù hợp.
 4. Phủ nhận

  Công ty thực hiện hết sức thận trọng khi công bố thông tin trên các trang web, nhưng điều này không có nghĩa là Công ty sẽ đảm bảo được tính chính xác và tính hợp lệ của nội dung đã nêu cũng như sự thỏa đáng và an toàn cho mục đích sử dụng. Khách hàng chịu trách nhiệm cho việc sử dụng của mình về trang web. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc thiệt hại kéo dài khi sử dụng trang web này.

  Công ty có thể thay đổi hoặc xóa các thông tin đã công bố trên trang web mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, Công ty cũng có thể tạm dừng hoặc ngừng hoạt động của trang web.

 5. Luật áp dụng

  Việc sử dụng trang web này và việc hiểu cũng như áp dụng các điều khoản và điều kiện trong việc sử dụng trang web này sau đây sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Nhật Bản trừ khi có quy định khác.

 6. Liên kết

  Một số liên kết và biểu ngữ có trên trang web này có thể liên kết tới các trang web bên ngoài khác. Những trang web đó không được Công ty quản lý. Theo đó, xin hãy lưu ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung và các vấn đề khác liên quan đến các trang web đã nêu.

 7. Yêu cầu

  1. (1) Hệ điều hành
   Đối với windows: Microsoft Windows 7
   Đối với Macintosh: Mac OS X 10.9
  2. (2) Trình duyệt (kể từ Tháng 8 năm 2014)
   Windows:
   Internet Explorer 11 hoặc mới hơn
   Phiên bản Firefox mới nhất
   Phiên bản Chrome mới nhất

   Macintosh:
   Phiên bản Safari mới nhất

  3. (3) Bổ trợ phần mềm
   Cần có bổ trợ Adobe® Reader TM được Adobe Systems Software cung cấp miễn phí để xem các tập tin ở định dạng PDF.
  4. (4) Độ phân giải màn hình
   Độ phân giải 1024 × 798 px hoặc cao hơn
 8. 8. Ứng dụng bổ trợ và trợ giúp

  Trang web sử dụng các ứng dụng bổ trợ và trợ giúp đề cập dưới đây. Nếu bạn chưa cài đặt các ứng dụng bổ trợ hoặc trợ giúp này, hãy tải phần mềm từ liên kết dưới đây. Xin lưu ý rằng Công ty có thể thay đổi các ứng dụng bổ trợ và trợ giúp mà không thông báo trước.

  Adobe Reader Get ADOBE READER

PAGE TOP